Při převzetí právního zastoupení je s klientem vždy předem sjednán způsob a úhrada odměny za poskytované právní služby v závislosti na složitosti a časové náročnosti poskytované právní služby. Sjednávání odměny za právní služby se řídí pravidly stanovenými zákonem č. 177/1966 Sb., o advokátním tarifu, dle kterých může být s klientem sjednána odměna smluvní nebo mimosmluvní.

Smluvní odměna

Smluvní odměna je ujednání mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta, anebo způsob jejího určení.

Odměna za služby advokáta tak může být určena počtem hodin, které advokát poskytnuté právní službě věnuje nebo počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta vykonal.

 • Sazba za 1 hodinu poskytnuté právní služby činí 2.000,- Kč

Advokát si může rovněž s klientem sjednat pevnou paušální částku za pravidelně poskytované právní služby, jejíž výše je s klientem předem dohodnuta.

V rámci paušálních pravidelných právních služeb poskytovaných advokátem, si klient může zvolit zvýhodněný balíček právních služeb za snížené hodinové sazby:

 • Paušál I. – cena 9.400,- Kč /měsíčně, počet hodin právních služeb 5h/měsíčně (každá další započatá hodina nad rámec – 1. 880,- Kč)
 • Paušál II. – cena 17.300,- Kč /měsíčně, počet hodin právních služeb 10h (každá další započatá hodina nad rámec 1.730,- Kč)
 • Paušál III. – cena 31.600,- Kč /měsíčně, počet hodin právních služeb 20h (každá další započatá hodina nad rámec 1. 580,- Kč)
 • VIP PAUŠÁL – cena 40.000,- Kč /měsíčně, počet hodin právních služeb 30h (každá další započatá hodina nad rámec 1.550,- Kč)

 

Paušální právní služby zahrnují:

 • komplexní právní poradenství, zastoupení a konzultace zejména ve věcech obchodního, občanského a pracovního práva, v otázkách souvisejících s předmětem podnikání klienta
 • sepis, revize smluv, dohod a dalších listin pro klienta
 • sepis a posuzování pracovněprávních úkonů
 • uplatňování a vymáhání pohledávek a jiných nároků klienta v mimosoudním i soudním řízení
 • právní konzultace a poradenství osobně, telefonicky či e-mailovou formou
 • zastoupení v řízeních před soudy
 • osobní účast na obchodních jednáních klienta v jeho sídle, mimo sídlo klienta, při jednání
 • u notáře

Výhody paušálních služeb:

 • komplexní právní poradenství za zvýhodněnou hodinovou sazbu
 • přednostní vyřízení právních záležitostí pro klienta v rámci paušálu
 • znalost fungování předmětu podnikání klienta
 • osobní přístup

Mimosmluvní odměna

Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby, které advokát ve věci vykonal, určené dle č. 177/1966 Sb., o advokátním tarifu.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search