Právní služby

Při převzetí právního zastoupení je s klientem vždy předem sjednán způsob a úhrada odměny za poskytované právní služby v závislosti na složitosti a časové náročnosti poskytované právní služby. Sjednávání odměny za právní služby se řídí pravidly stanovenými zákonem č. 177/1966 Sb., o advokátním tarifu, dle kterých může být s klientem sjednána odměna smluvní nebo mimosmluvní.

Smluvní odměna

Smluvní odměna je ujednání mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta, anebo způsob jejího určení. Odměna za služby advokáta tak může být určena počtem hodin, které advokát poskytnuté právní službě věnuje nebo počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta vykonal. Advokát si může rovněž s klientem sjednat pevnou paušální částku za pravidelně poskytované právní služby, jejíž výše je s klientem předem dohodnuta.

Mimosmluvní odměna

Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby, které advokát ve věci vykonal, určené dle č. 177/1966 Sb., o advokátním tarifu.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search